Оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ» (2019 р.)

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ»

ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ» оголошує Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути визначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Метою проведення Конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ» терміном на 3 (три) роки.

У Конкурсі можуть брати участь суб’єктів аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторської діяльності» (далі – Закон про аудит ),а також визначеним нижче критеріям відбору.

Суб’єкт аудиторської діяльності повинен відповідати вимогам законодавства:

 • аудиторські фірми,які набули права на здійснення аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес та включені до 4 розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону про аудит;
 • сума винагороди суб’єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств,що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
 • суб’єкт аудиторської діяльності може забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;
 • у суб’єкта аудиторської діяльності за основним місцем роботи має працювати не менше 5 аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до Закону про аудит, або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • суб’єкт аудиторської діяльності має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третім особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства,

а також наступним критеріям відбору:

 • строки діяльності суб’єкта аудиторської діяльності на ринку аудиторських послуг становить не менше 5 років;
 • суб’єкт аудиторської діяльності має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту та досвід проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес;
 • наявність у суб’єкта аудиторської діяльності доброї репутації відповідно вимог Закону про аудит ;
 • суб’єкт аудиторської діяльності не має фактів подання недостовірної звітності фінансовим установам, виявленими органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;
 • суб’єкт аудиторської діяльності не надавав послуг, зазначених у частині четвертій статті 6 Закону про аудит, за фінансовий рік, який передує звітному року, що перевіряється, та за звітний рік, що перевіряється;
 • суб’єкт аудиторської діяльності не має обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ» (тривалість стосунків до 10 років);
 • суб’єкт аудиторської діяльності пройшов перевірку системи контролю якості , що підтверджено чинним документом виданим АПУ;
 • суб’єкт аудиторської діяльності її керівник та аудитори, які працюють в аудиторській фірмі, є незалежними по відношенню до ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ» як того вимагає статті 6, 10, 24, 26, 27 та 28 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Не допускаються до участі в Конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та зазначеним критеріям;
 • подали для участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;
 • подали для участі в конкурсі пропозицію із порушенням встановлених строків.

Завдання з надання аудиторських послуг включає надання обґрунтованої впевненості, що приймається і виконується суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та міжнародних стандартів аудиту шляхом перевірки фінансової звітності з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України,а саме:

 • підтвердження річної фінансової звітності ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ» з метою надання її до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(термін надання Звіту-до 01 квітня року,наступного за звітним,мова викладання Звіту українська);

Для участі в Конкурсі Учасники подають конкурсні пропозиції, що включають такі документи та інформацію:

 • основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (повне найменування суб’єкта аудиторської діяльності,реєстраційна інформація (в т.ч. номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності), види діяльності, посадові особи та інше);
 • копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів, витягів, тощо;
 • інформацію про досвід роботи суб’єкта аудиторської діяльності, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності, з надання аудиторських послуг щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства ,що становлять суспільний інтерес;
 • інформацію про аудиторів, ключового партнера з аудиту, які працюють у суб’єкта аудиторської діяльності за основним місцем роботи та залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності, із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, номера реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
 • інформацію про кількість штатних кваліфікованих працівників суб’єкта аудиторської діяльності, які залучаються до виконання завдань з аудиту фінансової звітності та підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мають чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій ,що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • інформацію про відсутність (наявність) у суб’єкта аудиторської діяльності доброї репутації відповідно до вимог статті 5 Закону про аудит;
 • цінову пропозицію щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
 • інформацію щодо дотримання незалежності та об’єктивності суб’єкта аудиторської діяльності, відповідно до вимог статті 10 Закону про аудит;
 • лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону про аудит;
 • лист-запевнення щодо відповідності критеріям учасників Конкурсу згідно зазначеного переліку;
 • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною для прийняття рішення.

Усі витрати, пов’язані з підготовкою й поданням конкурсних пропозицій несуть Учасники конкурсу та не відшкодовуються Фондом незалежно від результатів Конкурсу.

Фонд залишає за собою право на отримання від учасників Конкурсу додаткової інформації.

Пропозиції для участі в Конкурсі від суб’єктів аудиторської діяльності приймаються на електронну адресу у період з 09 грудня 2019 року по 13 грудня 2019 року.

Контактна особа: Васіщева І. Г. – голова аудиторського комітету. Телефон (057) 750-77-05.

е-таіі: investa@fcinvesta.com

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Оцінка конкурсних пропозицій учасників здійснюється за наступними критеріями:

 1. Забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;
 2. Відповідність вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 3. Позитивний досвід надання аудиторських послуг у фінансовій сфері;
 4. Вартість аудиторських послуг.

Дане оголошення має силу тендерної документації. Оголошення оприлюднюється на інтернет сайті: http://fsinvesta.com Також, але не обмежуючи, оголошення може бути надане персонально.

Про прийняте за результатом конкурсу рішення Учасники будуть проінформовані протягом 5(п’яти) днів з дати прийняття відповідного рішення шляхом надсилання електронного повідомлення на електронну адресу Учасника.

Iнформацiя стосовно лiквiдацii фонду ПІНВФЗТ «Континент»

ТОВ «ФК Інвеста», (місцезнаходження: м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8, код ЄДРПОУ 32335917, Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) №160 від 16.02.2016), що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФТЗ «Континент» повідомляє про дострокову ліквідацію ПІНВФЗТ «Континент». Рішення про ліквідацію прийнято 22.12.2017 р. зборами учасників ТОВ «ФК «Інвеста», що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФЗТ «Континент» (надалі – збори учасників) (Протокол зборів учасників ТОВ «ФК «Інвеста» № 6 від 22.12.2017 р.). Причиною прийняття рішення про ліквідацію є несприятлива кон’юнктура фінансового ринку та відсутність подальших напрямків інвестування для забезпечення прийнятного рівня інвестиційного доходу по інвестиційним сертифікатам. Рішення прийнято одноголосно. Кредитори для задоволення своїх вимог мають письмово звернутись до ТОВ «ФК «Інвеста», що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФЗТ «Континент» за адресою: 61057, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8 з 9-00 до 18-00 у робочі дні. Строк пред’явлення кредиторами вимог до ПІНВФЗТ «Континент» становить два місяці з дати опублікування повідомлення про ліквідацію ПІНВФЗТ «Континент».

Голова ліквідаційної комісії Яценко О.О.

Iнформацiя стосовно лiквiдацii фонду ПІНВФЗТ “СТБ-фінанс”

ТОВ «ФК «Інвеста», (місцезнаходження: м. Харків, вул. Артема, 46, код ЄДРПОУ 32335917, Ліцензія ДКЦПФР на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АВ № 581059 від 04.03.2011 року) що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФЗТ «СТБ-фінанс» повідомляє про дострокову ліквідацію ПІНВФЗТ «СТБ-фінанс». Рішення про ліквідації прийнято 13.05.2015 р. зборами учасників ТОВ «ФК «Інвеста», що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФЗТ «СТБ-фінанс» (надалі – збори учасників) (Протокол зборів учасників ТОВ «ФК «Інвеста» № 4 від 13.05.2015 р.), Причиною прийняття рішення про ліквідацію є несприятлива кон’юнктура фінансового ринку та відсутність подальших напрямків інвестування для забезпечення прийнятного рівня інвестиційного доходу по інвестиційним сертифікатам ПІНВФЗТ «СТБ-фінанс». Рішення прийнято одноголосно. Кредитори для задоволення своїх вимог мають письмово звернутись до ТОВ «ФК «Інвеста», що діє від свого імені та в інтересах ПІНВФЗТ «СТБ-фінанс» за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 46 з 9-00 до 18 -00 у робочі дні. Строк пред’явлення кредиторами вимог до ПІНВФЗТ «СТБ-фінанс» становить два місяці з дати опублікування повідомлення про ліквідацію ПІНВФЗТ «СТБ-фінанс».
Голова Ліквідаційної комісії Животченко Ю.І.